นักขายเครือข่ายดิจิทัล (DNA)

สมาชิกนักขายเครือข่ายดิจิทัล (DNA) คือ

เครือข่ายในการประสานงาน กระจายความรู้ ด้านการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อประกอบการบริหารงานขาย โดยดำเนินการด้วยจิตใจที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับสมาชิกนักขายดิจิทัล (DA) และบุคลากรฝ่ายขายทั่วไปในสาขาต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนักขายเครือข่ายดิจิทัล (DNA)

 1. สมาชิกนักขายดิจิทัล (DA) ระดับศูนย์ขึ้นไป

 2. ความรู้ ความชำนาญใช้งานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการขาย

 3. ใช้งานโปรแกรมสนับสนุนงานขาย และบริการออนไลน์ (มีอีเมล และสมัครใช้บริการเว็บเพจดิจิทัล)

 4. ร่วมงานสัมมนาวันนักขายดิจิทัล (DA Day) หรือกิจกรรมต่างๆ ของทางส่วนฯ อย่างน้อย 3 ครั้ง สำหรับนครหลวง อย่างน้อย 2 ครั้ง สำหรับภูมิภาค

 5. อัตราผลบังคับเฉลี่ย ในตำแหน่งหน่วยตรง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

 6. สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิก DNA โดยไม่แสวงหาประโยชน์อื่นใด

บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกนักขายเครือข่ายดิจิทัล (DNA)

 1. เสียสละ สามารถสละเวลา โดยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ กับบุคลากรฝ่ายขายทั่วไป

  • แนะนำวิธีการติดตั้ง และการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนงานขาย

  • บริการออกรหัสลงทะเบียนโปรแกรมสนับสนุนงานขายให้กับฝ่ายขายในสาขา (ขอใช้บริการโดยระบุ รหัสตัวแทน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาขา พร้อมกำหนดรหัสผ่านเป็นตัวเลข 5 ตัวขึ้นไป ส่งอีเมล์มาที่ daas@thailife.com)

  • แนะนำวิธีการดูข้อมูลการบริหารงานผ่านเว็บไซต์นักขายดิจิทัลออนไลน์

  • แนะนำวิธีการเชื่อมต่อใช้งาน Wi-Fi สาขา

 2. เป็นผู้นำ ประสานงานในการรับข้อมูลสาระความรู้ เผยแพร่ แนะนำกระตุ้นให้บุคลากรฝ่ายขายเห็นความสำคัญของการใช้งานเทคโนโลยีด้านการขาย

 3. กล้าแสดงออก เป็นวิทยากรเครือข่ายบรรยายความรู้ในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัลจัดขึ้น

 4. ให้ความร่วมมือ มีส่วนในการช่วยวิจัย พัฒนา ทดสอบระบบเครื่องมือ นวัตกรรมเพื่อการขายใหม่ๆ โปรแกรมสนับสนุนการขายที่ทางบริษัทฯ จัดทำขึ้น

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกนักขายเครือข่ายดิจิทัล (DNA)

 1. รายชื่อผู้มุ่งหวังสนใจทำประกัน – สนใจเป็นตัวแทน ที่มาจากเว็บไซต์ www.thailife.com

 2. กิจกรรมการแข่งขันลุ้นรับรางวัล เช่น DNA Of The Year, ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ

 3. กิจกรรมงานสัมมนาเชิงความรู้ / ทัศนศึกษา (DNA ระดมสมอง)

 4. Wi-Fi โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สำหรับสมาชิกฯ ที่มีคะแนนสูงสุด 50 อันดับแรก ในกิจกรรมการแข่งขัน DNA of The Year ประจำปี 55 เท่านั้น)

 5. แผ่น CD-DVD โปรแกรมสนับสนุนงานขาย เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรฝ่ายขายทั่วไป (สำหรับ DNA เปิดให้บริการออกรหัสลงทะเบียนโปรแกรมสนับสนุนงานขายให้กับบุคลากรฝ่ายขายในสาขา

 6. ระบบออกรหัสลงทะเบียนโปรแกรมสนับสนุนการขายได้ด้วยตนเอง

การลดสถานะการเป็นสมาชิก DNA

 1. อัตราผลบังคับเฉลี่ย ในตำแหน่งหน่วยตรง ต่ำกว่าร้อยละ 75 นานติดต่อกัน 3 เดือน

 2. ลดสภาพตำแหน่งต่ำกว่าศูนย์

 3. ไม่ให้ความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิก

 4. การร้องเรียนจากผู้บริหารสายฯ-ฝ่ายฯ (ส่วนฯ จะดำเนินตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน)


สนใจสมัครเข้าร่วมเป็น สมาชิกนักขายเครือข่ายดิจิทัล (DNA)

ติดต่อ: ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล ชั้น 19

โทร 02-247-0247 ต่อ 1941Digital Agent