นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

แถลงการณ์

ในนามของเว็บไซต์ www.thailife.com บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่าเรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้


ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทขอเรียนว่าปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ระดับสากล เพื่อคุ้มครองความลับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทแต่ละเว็บไซต์โดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด


การสำรวจ การแข่งขัน และโครงการพิเศษอื่นๆ

การสำรวจทางอินเตอร์เน็ตของเราเป็นการสอบถามข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน การติดต่อ (เช่น Email address) และข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ (เช่น รหัสไปรษณีย์ หรือ อายุ) เราจะใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อในการส่งข่าวสารเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราให้แก่ ผู้ใช้ และผู้ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ส่วนข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เพื่อเราจะได้ทราบถึงประสบการณ์การเข้าชมของ ผู้ใช้ และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น แสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้น่าจะสนใจ เป็นต้น เราอาจจัดให้มีการแข่งขัน รายการส่งเสริมการขาย หรือ รายการเพื่อโฆษณาต่างๆ เป็นครั้งคราว ในการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้คุณต้องให้ข้อมูลกับเราตามความเป็นจริง และยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้นแก่สาธารณะได้ กฎกติกาของกิจกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี รายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้แสดงไว้ในหน้าถัดไป ทั้งนี้ คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ความสมัครใจในการแข่งขันใดๆ ที่ได้จัดให้มีขึ้นในเว็บไซต์นี้ เราอาจสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดต่อเพื่อแจ้งให้แก่ผู้ชนะการแข่ง ขันทราบ ในกรณีที่มีการมอบรางวัลชุมชนสาธารณะ คุณสามารถติดต่อ ตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่กระดานข่าวที่จัดให้มีขึ้น จุดประสงค์ของเราคือเพื่อพัฒนาความคิด โปรดระลึกไว้ว่าข้อมูลใดๆ ที่ได้รับการเปิดเผยในส่วนของกระดานข่าวนี้จะปรากฏแก่สาธารณะ ดังนั้นคุณจึงควรระมัดระวังในการกรอกข้อมูลใดๆ ลงไป


การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้เป็นครั้งคราวและหากมีการปรับเปลี่ยนใดๆ เกิดขึ้น เราจะมีการประกาศให้ทราบในหน้านี้ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ดังนั้นโปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นบ่อยๆ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลังแต่อย่างใด


ความไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร (Disclaimer policy)

ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากท่าน บริษัทจะนำมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้นบริษัทจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้บริษัทขอเรียนว่าบริษัทไม่ใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ เท่านั้น โดยบริษัทไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างบริษัท เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วย กฎหมายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


ติดต่อกับผู้จัดทำ

ติดต่อกับผู้จัดทำ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศ การปฏิบัติ หรือการจัดการใดๆ กับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ daas@thailife.com


บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

123 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 247 0247
โทรสาร : 02 246 9943Digital Agent